Angela Kukawski, manager de las Kardashian fue encontrada muerta

Angela Kukawski, manager de las Kardashian fue encontrada muerta